เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

            ตำบลบ่อปลาทอง ตั้งเป็นตำบลในปี พ.ศ.2528 โดยแยกออกจากตำบลลำนางแก้ว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปักธงชัย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนใหญ่ หมู่ 2 บ้านสระผักโพด หมู่ 3 บ้านบ่อปลา หมู่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5 บ้านพระบึง หมู่ 6 บ้านกลาง หมู่ 7 บ้านกระเชาะราก หมู่ 8 บ้านมะกอกงาม หมู่ 9 บ้านเพลิงหลง  10 พระบึงใน   มีการปกครองแบบสภาตำบลบ่อปลาทอง จนถึงปี 2542  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อปลาทองจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี 2542 มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร 10 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 3,780 คน ครัวเรือนจำนวน 1,200 ครัวเรือน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะครบวาระในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 มีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป