เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุรพล  เจตนาดี
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง
โทรศัพท์ : 086-246-8483


นายนิยม  นามสน
นายเหรียญ  ขึ้นสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง
โทรศัพท์ : 089-579-3600
โทรศัพท์ : 061-639-6349


นายสำเรียง  ปนพรมาช
นายประยูร  ชดพรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง
โทรศัพท์ : 061-969-2994
โทรศัพท์ : 085-203-9788