เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
สภาเทศบาล


นายจิรวัฒน์  รมยาคม
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 086-247-7331

นายแหวน  โยธินตะคุ
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 088-361-2792

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายนำโชค  จอมสระน้อย
นายปลั่ง  แขมพรมราช
นายสมพร  บุญทนาคอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทรศัพท์ : 082-524-6239
โทรศัพท์ : 087-243-7098
โทรศัพท์ : 098-603-7362นายทิพย์  ดีพรมราช

นายใย  รักทะเล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
โทรศัพท์ : 090-186-3876

โทรศัพท์ : 088-370-3901

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายเฉียบ  เจียมพรมราช
นายนที  พะนะจะโป๊ะ
นายอนันต์  ญาติดอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทรศัพท์ : 062-550-0525
โทรศัพท์ : 080-804-9763
โทรศัพท์ : 062-353-6909นางสาววาลี  ฤทธิ์ดอน

นางสัมฤทธิ์  ทันดอน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
โทรศัพท์ : 064-897-8929

โทรศัพท์ : 096-695-5280