เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
สำนักปลัด


พ.จ.อ.เที่ยง  ล้อมตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 061-980-9256

นางสาวอาทิตยา  สมศรี ว่าง นางสาวขนิษฐา  ศิริกัลป์วงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 097-929-6196
โทรศัพท์ : 065-119-1152

นางสาวพิมพ์ลภัส  หยวกฉิมพลี
นางสาวสุทธินี  ชมขุนทด
นางสาววนิดา  พิมพ์สอน
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 094-049-5396 โทรศัพท์ : 083-384-0618 โทรศัพท์ : 084-097-9761
อยู่ระหว่างรับโอน/ย้าย
ว่าง
นางสาวอัยยรัตน์  อริยชัยบุศย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


โทรศัพท์ : 087-959-6412นางสาวฐิตินันท์  ปิดตะคุ

นายชัยยุทธ์  วาทวัศนะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 086-245-2813
โทรศัพท์ : 085-767-7760นางสาวกัลยกร  พจน์ฉิมพลี
นางสาวชลธิชา  ชมสระน้อย
นางสุพรรษา  แสงเพชร
คนงาน
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 091-112-5603 โทรศัพท์ : 064-098-9313 โทรศัพท์ : 090-330-7497นายชัชวาล  เสาร์ขุนทด
นายประดิบษฐ์  มีชัย
นายเลี่ยม  มิตรตะขบ
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 097-061-5078 โทรศัพท์ : 096-742-6816 โทรศัพท์ : 044-081-085นายสมอน  ม่วงภาชี
นายอานนท์  แววพรมราช
นายปรัชญา  ผาติวงศกร
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
โทรศัพท์ : 088-445-2830 โทรศัพท์ : 061-086-4660 โทรศัพท์ : 098-946-1154นายประเสริฐ  หาญศึก
นายรังสรรค์  หมั่นสาร
นายวีรภัทร์  กุลพรมราช
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
โทรศัพท์ : 094-901-8686 โทรศัพท์ : 080-007-2016 โทรศัพท์ : 094-309-5151