เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
กองช่าง


นายกฤตภาส  คำเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ :099-201-1467


นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร
นายธีรยุทธ  คนเพียร ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธา
โทรศัพท์ : 081-254-2168
โทรศัพท์ : 084-470-4979นางสาวขวัญใจ  จาระนัย
นายณัฐพงศ์  บรรลังสระน้อย
นายพิษณุ  ชิตสระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 086-264-9105 โทรศัพท์ : 090-181-7836 โทรศัพท์ : 093-461-1033นางสาวยุพิน  ชิดสระน้อย
นายเนต  ชุ่มชื่นสระน้อย
นายชัยเวช  ซอพรมราช
พนักงานจ้างเหมา คนงาน พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 062-886-8806 โทรศัพท์ : 080-727-7636 โทรศัพท์ : 092-606-5545นายกันตพัชร  แซ่ตัน
นายไกรสร  อักษรพรมราช
นายธนภัทร  สืบเพ็ง
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 092-866-6700
โทรศัพท์ : 095-405-4338 โทรศัพท์ : 083-138-6608นายปริญญา  แขมพรมราช
นางสาวเนตรนภิศ  ซื่อสัตย์
นายสมัย โพธิ์ณรงค์
พนักงานจ้างเหมา คนงาน พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 082-864-3509 โทรศัพท์ : 080-167-7726 โทรศัพท์ : 065-309-2417