เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบ่อปลาทองตำบลบ่อปลาทอง   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปัก
ธงชัย มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัย  ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร   และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา   ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ   ๖๕ กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  ๔๙  ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลสุขเกษม ตำบลภูหลวง,ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
คำบรรยายแนวเทศบาลตำบลบ่อปลาทองโดยละเอียด
     หลักเขตที่ ๑  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองลำพระเพลิง บริเวณพิกัด RS ๑๓๗๒๓๐ บ้านกระเชาะราก
ด้านทิศเหนือ  
    จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองลำพระเพลิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลสุขเกษมจนถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลางถนนดินลูกรังสายบ้านบุพรมราช บริเวณพิกัด RS ๑๔๑๒๑๘ ระยะทางประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเขาตำแยผ่านคลองท่ายางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลสุขเกษมจนถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลางคลองห้วยซับโซ่บริเวณพิกัด RS ๑๖๓๑๙๘ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขาภูหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลตูมจนถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลางห้วยซับโซ่ตรง บริเวณพิกัด RS ๑๗๒๑๘๒ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
      จากหลักเขตที่ ๔  เป็นเส้นเลียบตามตามแนวเขาภูหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลตูมจนถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้วยซับปลักแรด บริเวณพิกัด RS ๑๘๑๑๖๑ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
          รวมระยะทางด้านทิศเหนือยาวประมาณ  ๘.๘ กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันออก  
    จากหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวช่องเขาภูหลวงผ่านสันเขาภูหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลภูหลวงจนถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองลำนางแก้วบริเวณพิกัด RS ๑๗๕๑๕๐ ระยะทางประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกยาวประมาณ  ๑.๒ กิโลเมตร    

ด้านทิศใต้  
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเขาภูหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลลำนางแก้วจนถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินราษฎร บริเวณพิกัด  RS  ๑๖๓๑๕๖ ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่ ๗  เป็นเส้นเลียบตามแนวเขาล้อมฟางผ่านที่ดินราษฎร คลองแห้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลลำนางแก้วจนถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินราษฎร บริเวณพิกัด RS ๑๓๔๑๖๑ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านห้วยทรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลลำนางแก้วจนถึงหลักเขตที่ ๙  ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินราษฎร บริเวณพิกัด RS ๑๒๔๑๖๒ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านทางหลวงชนบทสาย 1021เป็นเส้นขนานกับทางหลวงชนบทไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลลำนางแก้วจนถึงหลักเขตที่ ๑๐  ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินราษฎรตรงจุดตัดเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับเทศบาลตำบลตะขบ บริเวณพิกัด RS ๐๘๑๑๗๙ ระยะทางประมาณ ๔.๖ กิโลเมตร
รวมระยะทางด้านทิศใต้ยาวประมาณ  ๑๐.๑ กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันตก  
    จากหลักเขตที่ ๑๐  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านทางหลวงชนบทสาย 1021ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับเทศบาลตำบลตะขบจนถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทสาย1021 บริเวณพิกัด RS ๐๘๓๑๘๕ ระยะทางประมาณ ๐.๗ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่ ๑๑  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านคลองลำพระเพลิง ถนนสายบ้านดอนใหญ่ ถนนสายบ้านพระบึง – พัดทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับเทศบาลตำบลตะขบ จนถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งที่ดินราษฎรริมคลองลำพระเพลิง บริเวณพิกัด RS ๑๑๓๑๙๘ ระยะทางประมาณ ๓.๒ กิโลเมตร
    จากหลักเขตที่ ๑๒  เป็นเส้นเลียบตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านคลองลำพระเพลิง เป็นเส้นขนานกับถนนสายบ้านพระบึง – พัดทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับเทศบาลตำบลตะขบจนถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งที่ดินราษฎร  บริเวณพิกัด RS ๑๑๗๒๑๙  ระยะทางประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓  เป็นเส้นเลียบตามตามแนวที่ดินราษฎร ผ่านถนนสายบ้านพระบึง – พัดทะเลผ่านคลองกุดคล้า ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2072ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับเทศบาลตำบลตะขบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๒ จนถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๒  บริเวณพิกัด RS ๑๐๘๒๑๓   ระยะทางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร
              จากหลักเขตที่ ๑๔  เป็นเส้นเลียบตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๒ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับตำบลตะขบจนถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่กลางคลองกุดคล้า บริเวณพิกัด RS ๑๑๔๒๑๖   ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
    จากหลักเขตที่ ๑๕  เป็นเส้นเลียบ ตามแนวคลองกุดคล้า ผ่านที่ดินราษฎร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๒ ตามแนวคลองลำพระเพลิงซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ่อปลาทองกับ
ตำบลตะขบ สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินราษฎรบ้านกระเชาะรากบริเวณพิกัด RS ๑๓๗๒๓๐  ระยะทางประมาณ ๓.๒ กิโลเมตร         
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร