เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นายไพโรจน์  เพียรงูเหลือม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-635-2449นางสาวดวงนภา  สนิทกลาง
นางสุกัญญา  อ่อนศรี
นางวาสการต์  เขตต์ภูมิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 064-595-6347 โทรศัพท์ : 084-496-8614 โทรศัพท์ : 093-325-4253นางดวงพร  มิตรตะขบ
นางสาวจัทนร์ธิมา  พูนมาก
นางสาวเกศมณี  ตามตะขบ
จ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-816-8080 โทรศัพท์ : 082-156-2641 โทรศัพท์ : 081-955-1252


นางสาวนัฐนันท์  เดชา
นางสาวพิมพ์วรีย์  ศรีรัตน์
นางสาวสมฤดี เทพตะคุ
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 090-258-3247 โทรศัพท์ : 087-308-1686 โทรศัพท์ : 089-014-1387นางสาวปน  เตยสระน้อย
นางอุ่น  คบขุนทด

พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์ : 096-795-3474 โทรศัพท์ : 062-191-1007