เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ  
ภาคการเกษตร

1.ทำนา         656        คน
2.ทำไร่        38        คน
3.ทำสวน    165        คน
4.เลี้ยงสัตว์    2        คน
5.ประมง    -        คน       
นอกภาคการเกษตร
1.ค้าขาย        172        คน
2.บริการ        981        คน
3.รับจ้าง          39        คน
4.รับราชาการ    30        คน
5.ธุรกิจส่วนตัว    30        คน
6.ว่างงาน        116        คน
หน่วยธุรกิจภายในเขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
ธนาคาร               -    แห่ง
โรงแรม                -    แห่ง
ปั๊มน้ำมันแบบมือหมุน ( หลอด )     8    แห่ง       
โรงงานอุตสาหกรรม        -    แห่ง
โรงสีข้าว            6    แห่ง
ร้านขายของชำ        33     แห่ง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทองส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ    และมี
วัด / สำนักสงฆ์     จำนวน   4  แห่ง       ได้แก่
1 )   วัดบุญสถิตย์  ตั้งอยู่บ้านบ่อปลา    หมู่ที่  3  ตำบลบ่อปลาทอง  อำเภอปักธงชัย
2  )  วัดท่าเยี่ยม   ตั้งอยู่บ้านท่าเยี่ยม    หมู่ที่  4  ตำบลบ่อปลาทอง  อำเภอปักธงชัย
3  )  วัดพระบึง  ตั้งอยู่บ้านพระบึงนอก    หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
4  ) วัดป่ามะกอกงาม  ตั้งอยู่บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
๒ ประเพณีและงานประจำปี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่            ประมาณเดือน    มกราคม
-  ประเพณีวันสงกรานต์             ประมาณเดือน    เมษายน
-  ประเพณีลอยกระทง            ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน
๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม   
        ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าไม้    จำนวน        3        แห่ง
    1 )  ป่าเขาตำแย
    2 )  ป่าเขาน้อย
    3 ) ทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์โคกโป่งดินสอ
มวลชนจัดตั้ง
(1)ลูกเสือชาวบ้าน  1 รุ่น                            จำนวน       60         คน
(2)ไทยอาสาป้องกันชาติ    -   รุ่น            จำนวน        -           คน
(3)กองหนุนเพื่อความมั่นคง  1   รุ่น        จำนวน       10      คน
(4)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 รุ่น    จำนวน       42         คน
กองทุนหมู่บ้าน                               
มีกองทุนหมู่บ้าน                                  จำนวน        10        กองทุน
กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน        จำนวน         5      กองทุน
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะหมู่บ้าน                    จำนวน        10       กองทุน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน   10  หมู่บ้าน   แยกเป็นดังนี้
    แบ่งเป็น        ชาย            จำนวน         1    คน
                     หญิง    จำนวน       81    คน
            รวมทั้งสิ้น       82    คน