เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
    ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
1 การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  10  หมู่บ้าน   และจะมีบางหลังคาเรือน ของแต่ละหมู่บ้าน  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง    ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
2 การประปา
การประปา  เทศบาลมีการบริหารจัดการกิจการประปาเป็นของเทศบาลเองในบางส่วน  คือจำนวน............หมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และปัญหาในเรื่องของท่อประปาแตก  และประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง  ฯลฯ  ซึ่งเทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้
(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    662      หลังคาเรือน
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง  ๑  แห่ง
(๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    284-300  ลบ.ม.  ต่อวัน
(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
แหล่งน้ำสาธารณะ  (  /  )  
แหล่งน้ำผิวดิน  (  /  ) 
3  เส้นทางคมนาคม
มีถนนลาดยางผ่านตำบลสายหลัก   1  สาย   มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบบางแห่งเป็นถนนลูกรัง  และบางแห่งยังไม่มีรูปถนน  ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก ( แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก  )  
-    ถนนลาดยาง                     จำนวน           7     สาย
-    ถนนคอนกรีต                    จำนวน          29     สาย
-    ถนนลูกรัง                        จำนวน          25     สาย
-    ถนนหินคลุก                     จำนวน            2     สาย
-    ถนนดิน                          จำนวน            5     สาย