เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา:www.borplathong.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและได้นำปัญหามากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้
 


 “รู้งานในหน้าที่  รู้หน้าที่ที่ต้องทำ  รู้ปัญหาของประชาชน”

พันธกิจ
1. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง แก้ปัญหาความยากจน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยได้รับบริการสาธารณะ     
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเพียงพอ
3. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
4. พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีรักษาประเพณีท้องถิ่น
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน