วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางรจนา-นานายบุญช่วย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งฉากกั้นห้องหอประชุมเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางรจนา-นานายบุญช่วย หมู่ 8
16  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งฉากกั้นห้องหอประชุมเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
15  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง